Racławice Parafia Narodzenia NMP

Kancelaria

Prośby o udzielenie sakramentów:

                                                               CHRZEST

            Prośbę o udzielenie chrztu przedstawia przynajmniej jeden z naturalnych rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka. Osoby zgłaszające chrzest powinny być wierzące i zobowiązujące się do wychowania tego dziecka w duchu wiary.

            Jeśli proszący o chrzest żyją w związku cywilnym lub konkubinacie, a nie mają przeszkód prawnych, powinny się starać o zawarcie małżeństwa przed chrztem swego dziecka.
            Rodzice żyjący w związku cywilnym lub konkubinacie, nie mogący zawrzeć związku sakramentalnego z powodu istniejących przeszkód prawnych, ale praktykujący swoją wiarę na miarę możliwości, podpisują oświadczenie, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Takie samo oświadczenie podpisują również rodzice chrzestni.
            Chrzest dziecka z powyżej przytoczonych przypadków powinien się odbyć w kościele parafialnym rodziców tego dziecka. Z powodu ważnej przyczyny może się odbyć gdzie indziej, ale za pisemnym zezwoleniem ks. proboszcza parafii własnej.
Sakrament Chrztu św. jest udzielany w ostatnią niedzielę miesiąca, oraz w Święta na Mszy świętej o godz. 12.15.

Aby zgłosić dziecko do chrztu należy:
                           przyjść do kancelarii parafialnej około miesiąc przed chrztem dziecka
                           przedstawić Akt Urodzenia dziecka z USC
                           przedstawić dokładne dane osobowe rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia (na podstawie dowodów osobistych), datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.
                           posiadać świadectwo zawarcia ślubu kościelnego (jeśli był udzielany w innej parafii) lub świadectwo zawarcia związku cywilnego (w przypadku, jeśli rodzice nie zawarli małżeństwa sakramentalnego)
                          przedstawić rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania, którzy spełniają warunki przepisane prawem kościelnym . Rodzice chrzestni przedstawiają w kancelarii odpowiednie zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania!), potwierdzające spełnienie tych warunków

Wymogi i zadania stawiane rodzicom chrzestnym

          Chrzestni powinni być obecni jako urzędowi przedstawiciele wierzącego Ludu Bożego, reprezentują więc Kościół. W jego imieniu chrzestni przyjmują zobowiązanie troski o rozwój wiary dziecka, zwłaszcza dając świadectwo swoim życiem. Chociaż rola chrzestnych jest pomocnicza w stosunku do rodziców naturalnych to jednak oni deklarują pomoc rodzicom w realizacji istotnych obowiązków wiary i naturalnych powinności, zwłaszcza odnośnie do wychowania i religijno-ludzkiej formacji dziecka. W przypadku kiedy rodzice naturalni są słabo praktykującymi czy nawet obojętnymi, to rola chrzestnych nabiera pierwszorzędnego znaczenia, a więc mają zapewnić dziecku chrześcijańskie wychowanie.
W związku z tym Kościół stawia przed chrzestnymi następujące wymagania (Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne, 8-10; KPK, kan. 874):
      † powinni być wybrani przez rodziców dziecka lub przyjmującego chrzest,
      † wyrazili gotowość podjęcia się tego zadania i mają intencję pełnienia tej posługi,
      † ukończyli 16 rok życia,
      † są praktykującymi katolikami i przyjęli już sakrament bierzmowania,
      † prowadzą życie eucharystyczne,
      † żyją zgodnie z wiarą i są odpowiedni do podjęcia się zadania chrzestnego,
      † nie zaciągnęli kary kościelnej, np. ekskomuniki za przerwanie ciąży,
      † nie są rodzicami naturalnymi dziecka.
Wyjątkowo chrzestnym może być również osoba prawosławna, natomiast osoba należąca do innego kościoła chrześcijańskiego może być jedynie świadkiem chrztu (kan. 872).
Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę. Zdatność osoby do funkcji chrzestnego potwierdza jego własny proboszcz.
Wymagania kanoniczne jasno wskazują, że należy zerwać z praktyką wybierania na chrzestnych ludzi przypadkowych lub przygodnych, zwłaszcza kierując się względami towarzyskimi, świeckimi bądź materialnymi.
1. Nie należy duchowo krzywdzić dzieci, prosząc na chrzestnych ludzi niewierzących, obojętnych religijnie czy niepraktykujących.
2. Chrzestni mają bowiem w czasie liturgii i w życiu codziennym otwarcie i prawdziwie wyznawać wiarę oraz odpowiedzialnie zatroszczyć się o wychowanie religijne chrześniaka.
3. Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego, w związkach niesakramentalnych, nie uczęszczających do Kościoła, nie przystępujących do sakramentów świętych lub np. młodzieży lekceważącej i zaniedbującej obowiązek katechizacji.
4. Rodziców chrzestnych również należy duszpastersko przygotować do liturgii i pełnienia obowiązków wiary, wśród których najistotniejsze dotyczą podjętych zobowiązań wobec ochrzczonego i odpowiedzialności za jego życie religijne. Chrzestni to nie figuranci w liturgii i życiu przyjmującego chrzest i włączonego do Ludu Bożego.
Rodzice powinni się odpowiedzialnie zatroszczyć o chrzest dla swoich dzieci. Nieuzasadnione odkładanie chrztu może pozbawić człowieka pełni łaski, zjednoczenia z Bogiem, a w konsekwencji daru zbawienia. Chrystus bowiem ustanowił ten sakrament, aby on stanowił niejako bramę przez którą człowiek wchodzi w tajemnice Bożej mocy i wiecznego życia. Dla rodziny przez długi czas nowo ochrzczony jest najprawdziwszą świątynią, w której mieszka Bóg. Taki stan zobowiązuje rodzinę i wszystkich mieszkańców do autentycznego życia chrześcijańskiego i najgodniejszych postaw, a w konsekwencji do dziękczynienia za odradzającą moc Jezusa Zbawiciela.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

 

 kurs przedmałżeński

Wykaz kursów przedmałżeńskich prowadzonych w Archidiecezji Krakowskiej można znaleźć na stronie: https://wdr.diecezja.pl/katechezy-przedslubne/

UWAGA! Pojawia się szereg fałszywych zaświadczeń.

W przypadku otrzymania zaświadczenia z innej diecezji narzeczeni powinni udać się do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w celu zatwierdzenia kursu..

"Internetowy kurs przedmałżeński" na nauki.pl nie jest akceptowalny jako bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

 


        Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).
        Miejscem zawierania małżeństwa powinna być parafia zamieszkania jednego z narzeczonych. W przypadku zawierania związku małżeńskiego poza parafiami zamieszkania narzeczonych potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza z parafii jednego z narzeczonych.
        Osoby, które wyjechały z parafii za granicę z zamiarem pozostania tam na stałe, lub ich pobyt przedłużył się do 5 lat straciły dotychczasowe zamieszkanie kanoniczne w Polsce. Do godziwości zawarcia małżeństwa w parafii pochodzenia potrzebna jest zgoda ordynariusza lub proboszcza jednego z narzeczonych. Nawet jeżeli ktoś posiada urzędowe zameldowanie w swojej parafii.

         Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w naszej parafii, zgłaszają się w kancelarii parafialnej  trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (datę ślubu można zarezerwować wcześniej), aby  spisać Protokół Przedślubny przedstawiając następujące dokumenty:
- Dowody Osobiste
- Pełny Akt Sakramentu Chrztu św. (jeśli był poza naszą parafią) z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu lub osobne świadectwo bierzmowania, dokument ten ma ograniczoną ważność, która wynosi 6 miesięcy.
- Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 3 miesiące!), jeżeli małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. „ślub konkordatowy” lub akt związku małżeńskiego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny (wdowcy przynoszą ponadto cywilny lub kościelny akt zgonu poprzedniego współmałżonka)
- Indeks katechizacji (jeśli został wcześniej wydany) lub świadectwo szkolne z najstarszej klasy z oceną z religii.
- Dokumenty z nauk przedślubnych i z Poradni Życia Rodzinnego - Świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich
- Jeśli obydwoje narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego w naszej parafii.
- W przypadku osoby innej wiary pisemna zgoda na chrześcijańskie wychowanie potomstwa. Sprawy te prowadzone są przez Kurię Metropolitalną, stąd też termin ślubu może ulec zmianie.

 Terminy na Nauki Przedślubne w formie weekendowej podane są na stronie Archidiecazji Krakowskiej www.diecezja.pl. Zapisy telefonicznie na numer telefonu 12 /628 81 49, lub 12/ 628 81 50

 

POGRZEB KATOLICKI


             Pogrzeb katolicki przysługuje osobie ochrzczonej i zamieszkałej za życia na terenie parafii. Pogrzeb katolicki to pogrzeb z udziałem kapłana. Formy pogrzebu mogą być różne.
Całe życie chrześcijanina powinno być życiem w łasce, czyli w pełnej jedności z Bogiem. Jeżeli to było niemożliwe, staramy się, aby chrześcijanin przed swoją śmiercią tę łaskę uzyskał. Może to uczynić przez spowiedź sakramentalną w domu lub w szpitalu i przyjęcie Komunii św. oraz sakramentu namaszczenia chorych.  Śmierć jest przejściem do nowego życia w Chrystusie, którego szukał za życia i za którym podążał. 


W przypadku zgłaszania pogrzebu, kancelaria parafialna czynna jest na żądanie.
Najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci, rodzice) osoby zmarłej zgłasza się w parafii aby ustalić datę i godzinę pogrzebu przynosząc:
1. Akt zgonu z USC.
2. Potwierdzenie własności grobu na cmentarzu
3. Potwierdzenie zaopatrzenia świętymi sakramentami (jeżeli został udzielony)
4. Jeśli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią – pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania.

 

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA (Spowiedź)


         Codziennie, przed każdą Mszą świętą. W pierwsze czwartki i piątki miesiąca godzinę przed Mszą św. wieczorną.

 

CHORZY


            Chorzy nie wychodzący z domu, mogą korzystać z Sakramentów Spowiedzi i Komunii św. w swoich domach, w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca. Należy ich wcześniej zgłosić w zakrystii, podając imię, nazwisko, oraz adres zamieszkania. Na żądanie udzielane jest namaszczanie chorych. Jeśli jakiś chory z pobożności pragnie przyjmować Komunię św. w każdą niedzielę, będzie mu ona przynoszona przez świeckich szafarzy po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii bądź w zakrystii.

 

BIERZMOWANIE


Zgodnie z zasadami, które obowiązują w naszej archidiecezji, przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa przez cały okres nauki w gimnazjum. W pierwszym i drugim roku przygotowań kandydat do bierzmowania winien uczestniczyć w 10 spotkaniach przy parafii, oraz winien uczestniczyć w systematycznej spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca i we Mszy św. W trzecim roku przygotowań spotkania odbywają co tydzień.